Prix d'Ami

Terms & Conditions

Gevestigd aan de Haringpakkerssteeg 3, 1012 LR Amsterdam, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33208556.

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht

Artikel 7. Facturatie en betaling

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Kwaliteit, conformiteit en garantie

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Prix d’Ami: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prix d’Ami, contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Consument en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

2. Aanbod/Aanbieding: voorstel door Prix d’Ami aan Consument tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of online via een webshop.

3. Consument: de natuurlijk persoon die Prix d’Ami opdracht geeft tot het leveren van goederen of diensten en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en wederpartij bij de Overeenkomst met Prix d’Ami in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

5. Modelformulier: het modelformulier dat door Prix d’Ami op haar website aan de Consument ter beschikking wordt gesteld en welk formulier de Consument in staat stelt gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht.

6. Order: de opdracht tot het leveren van goederen of diensten bij Prix d’Ami of het plaatsen van een bestelling daartoe.

7. Overeenkomst: de afspraak tussen Prix d’Ami en de Consument op basis waarvan Prix d’Ami producten en/of diensten aan de Consument levert.

8. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door Prix d’Ami georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand.

9. Partijen: Prix d’Ami en de Consument gezamenlijk.

10. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument en Prix d’Ami gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

12. Website: www.prixdami.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Prix d’Ami, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de Consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Prix d’Ami uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door Prix d’Ami gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Prix d’Ami de onderhavige voorwaarden toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Prix d’Ami, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Prix d’Ami in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Prix d’Ami vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. Prix d’Ami behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op de Overeenkomst zijn telkens de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met de Consument luidden.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

1. Alle Aanbiedingen van Prix d’Ami zijn herroepelijk, worden vrijblijvend gedaan en zo lang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. De prijzen in de Aanbiedingen van Prix d’Ami zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Prix d’Ami en de Consument komt eerst dan tot stand nadat de Consument het bestelproces op de website heeft doorlopen en de betaling van het orderbedrag aan Prix d’Ami heeft voldaan. Indien sprake is van betaling achteraf of door overschrijving op de bankrekening van Prix d’Ami, komt de Overeenkomst tot stand nadat het bestelproces op de website volledig is afgerond. Prix d’Ami zal de Order vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument bevestigen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Consument opgegeven leveringsadres en komen de verzendkosten voor rekening van de Consument. De verzendkosten zullen door Prix d’Ami duidelijk in het aanbod worden vermeld.

2. Indien Prix d’Ami gegevens behoeft van de Consument in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument alle benodigde gegevens aan Prix d’Ami ter beschikking heeft gesteld.

3. Indien Prix d’Ami een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Prix d’Ami derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Prix d’Ami dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Consument op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken door de Consument zijn ontvangen.

5. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6. Prix d’Ami behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht

1. Indien er sprake is van een koop op afstand zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een Herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. De Consument kan haar Herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Prix d’Ami binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. Prix d’Ami zal daartoe een Modelformulier op haar website ter beschikking stellen. Het ingevulde Modelformulier dient te worden verstuurd per email aan info@prixdami.nl

4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het Herroepingsrecht zal Prix d’Ami het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen.

5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar Herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar Herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) kalenderdagen retour te zenden aan Prix d’Ami. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7. Op maat gemaakte producten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Een dergelijke uitsluiting zal duidelijk in het aanbod worden vermeld.

Artikel 7. Facturatie en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van bestelde zaken door volledige vooruitbetaling in één keer op een van de door Prix d’Ami op haar website aangeboden betaalwijzen. De Consument ontvangt na betaling een gespecificeerde factuur van Prix d’Ami per mail.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien Prix d’Ami aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Prix d’Ami aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Prix d’Ami kunnen worden toegerekend;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2. Prix d’Ami is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

3. Prix d’Ami is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eventuele kosten die hieruit voor Prix d’Ami voortvloeien komen voor rekening van de Consument.

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Prix d’Ami.

Artikel 9. Kwaliteit, conformiteit en garantie

1. Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Prix d’Ami. De Consument is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.

2. Prix d’Ami garandeert dat alle door haar geleverde zaken deugdelijk, dat wil zeggen dat de geleverde zaken de veiligheid bieden die daarvan mag worden verwacht en dat de zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.

3. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Prix d’Ami in geval van gebreken de zaken, geheel naar eigen inzicht, eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is de Consument gerechtigd de artikelen te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag.

4. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Prix d’Ami te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 10. Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Prix d’Ami gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Prix d’Ami, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Prix d’Ami waardoor Prix d’Ami de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.

3. Indien Prix d’Ami bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op alle tussen Prix d’Ami en de Consument gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens doorslaggevend voor de inhoud en uitleg van de onderhavige voorwaarden en eventuel vertalingen daarvan.

3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Consument. Dit laat onverlet dat Prix d’Ami met de Consument kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Prix d'Ami Logo

VAT-number: NL803827891b01

CoC-number: 33208556

Prix d'Ami Logo

VAT-number: NL803827891b01

CoC-number: 33208556

Tobacco free zone

*no smoking allowed, use of tobacco prohibited in any form

**tobacco replacements available at every table